ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Π.Γ.Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Διευθυντής: Παναγιώτης Β. Γκινόπουλος

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ162/Α/15-7-98 ΠΔ201/98

 

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚΑ΄ 143/83) "Εθνικό Σύστημα Υγείας", το οποίο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ Α΄ 34/94) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ Α΄ 165/97)

 2. Τις με αριθμ. 5 της 130ης Ολομ./20-3-97 και της 137ης Ολομ./22-1-1998 γνωμοδοτήσεις του ΚΕΣΥ

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚΑ΄ 28/97).

 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος ΠΔ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 5. Την αριθμ. 245/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Αρθρο 1

 1. Καθιερώνεται η ιατρική ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας, η οποία περιλαμβάνει τη διάγνωση, τη φαρμακευτική ή γενικότερη συντηρητική θεραπεία (χημειοθεραπεία), την υποστήριξη και το συντονισμό της συνολικής αγωγής των αρρώστων με καοήθεις νεοπλασίες από την αρχή της διάγνωσης μέχρι της τελικής φάσης.

 2. Για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας απαιτείται άσκηση έξι (6) ετών, ως εξής:

 • 3 έτη στην Παθολογία από τα οποία 6 μήνες άσκησης στην Αιματολογία

 • 3 έτη στην Παθολογική Ογκολογία

 

Αρθρο 2

 1. Γενικό αντικείμενο

 2. Στο τέλος της μετεκπαίδευσής του στην Παθολογική Ογκολογία, ο Παθολόγος-Ογκολόγος πρέπει να είναι ικανός:

  α. Να αντιμετωπίζει διαγνωστικά αρρώστους με κακοήθεις νεοπλασίες.

  β. Να παρεμβαίνει θεραπευτικά και υποστηρικτικά με φαρμακευτική αγωγή.

  γ. Να συντονίζει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές προσπάθειες, συνεργαζόμενες με άλλες (κλινικές και εργαστηριακές) ειδικότητες

  δ. Να γνωρίζει, ενημερώνει και καθοδηγεί τον ασθενή και το περιβάλλον του για τις δυνατότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

  ε. Να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να φέρει σε πέρας κλινικά και κλινικοεργαστηριακά ερευνητικά προγράμματα

  στ. Να υποστηρίζει τον ασθενή στην τελική του φάση

 3. Ενδιάμεσα αντικείμενα

Στο τέλος της μετεκπαιδευσής του στην Παθολογική Ογκολογία, ο Παθολόγος-Ογκολόγος πρέπει να είναι ικανός:

α. Να παίρνει λεπτομερές και ολοκληρωμένο ιστορικό

β. Με τη σωστή αξιολόγηση των κλινικών και εργαστηριακών πληροφοριών, να μπορεί να συνθέσει τη διαγνωστική εικόνα της νεοπλασματικής νόσου

γ. Να προγραμματίζει και να εκτελεί το θεραπευτικό πρόγραμμα χημειοθεραπείας ή των άλλων συντηρητικών θεραπειών, όπως επίσης να συντονίζει τις θεραπευτικές προσπάθειες όταν αυτές περιλαμβάνουν και τη συνδρομή άλλων ειδικοτήτων

δ. Να μπορεί να καθορίσει την έκταση της νόσου (σταδιοποίηση), σύμφωνα με οδηγίες της ΠΟΥ και άλλων διεθνώς αποδεκτών Συστημάτων Σταδιοποίησης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ερμηνεύει σωστά, σε συνεργασία με τις εργαστηριακές ειδικότητες, τα ευρήματα διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων, των ιστολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων και των βιοχημικών, μικροβιολογικών ή ραδιοϊσοτοπικών εξετάσεων

ε. Να εκτελεί διαγνωστικές και θεραπευτικές μικροεπεμβάσεις

ζ. Να καθοδηγεί τον ασθενή και το περιβάλλον του, σχετικά με τις δυνατότητες φυσικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

η. Να χορηγεί ανακουφιστική αγωγή κατά τα τελικά στάδια του καρκίνου

θ. Να αξιοποιεί επωφελώς τις γνώσεις της επιδημιολογίας για την πρόληψη ή των μείωση της επίπτωσης του καρκίνου

κ. Να εκπαιδεύεται και να κατέχει σύγχρονες απόψεις βιολογίας καρκίνου (Μοριακή Βιολογία, Ανοσολογία Καρκίνου, Γενετική κ.λ.π.

 

Αρθρο 3

 

Γνωστικό αντικείμενο

α) Βασικές γνώσεις βιολογίας του καρκίνου

 1. Κυτταρική βιολογία

 2. Κυτταρική κινητική

 3. Καρκινογένεση

 4. Μετάσταση

 5. Φυσική εξέλιξη της νεοπλασματικής αρρώστειας

 6. Μοριακή ογκολογία και γενετική

β) Φαρμακολογία Χημειοθεραπευτικών παραγόντων και παραγόντων ανάπτυξης κυττάρων (GROWTH FACTORS)

γ) Βασικές γνώσεις ανοσολογίας και ανοσοθεραπείας καρκίνου

δ) Βασικές γνώσεις Επιδημιολογίας

 1. Επιδημιολογικές μελέτες νεοπλασματικών νόσων

 2. Πηγές επιδημιολογικών δεοδμένων

 3. Στατιστικές γνωσεις

ε) Βασικές γνώσεις Παθολογικής Ανατομικής Νεοπλασμάτων

ζ) Βασικές γνώσεις Κυτταρολογίας

η) Βασικές γνώσεις κλασσικών και προηγούμενων απεικονιστικών μεθόδων

θ) Βασικές γνώσεις Ακτινοθεραπείας

ι) Βασικές γνώσεις Χειρουργικής Ογκολογίας

κ)Λεπτομερειακή και σε βάθος γνώση της θεραπευτικής των επί μέρους νεοπλασιών

λ) Γνώση χρήσης φαρμάκων και υποστήριξης τελικού σταδίου (ναρκωτικά και μη αναλγητικά).

Ο ειδικευόμενος στην Παθολογική Ογκολογία πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά θεραπευτικές μεθόδους που απαιτούνται στην αντιμετώπιση των καρκινοπαθών.

Πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί επωφελώς για τον ασθενή όλες τις παραπάνω γνώσεις, όποτε κληθεί για τούτο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρείται αναγκαία η ισότιμη συμμετοχή του Παθολόγου – Ογκολόγου στο Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου που αποτελείτο από τους Κλινικούς Ογκολόγους: Παθολόγο, Χειρουργό και Ακτινοθεραπευτή, όπου και καθορίζεται ο προγραμματισμός, η θεραπεία και η παρακολούθηση του ογκολογικού ασθενούς.

Κατά την διάρκεια της ειδίκευσής τους, οι ειδικευόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικών σε δοκιμασίες επίδοσης και προόδου, ώστε στο τέλος της ειδίκευσης να πιστοποιείται η ευδόκιμη περάτωσή της.

 

Αρθρο 4

Κέντρα Εκπαίδευσης

 

Η εκπαίδευση στην Παθολογική Ογκολογία είναι δυνατή στην χώρα μας στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τα Παθολογικά-Ογκολογικά Τμήματα των Αντικαρκινικών Νοσοκομείων

β) Τα Παθολογικά - Ογκολογικά τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων, εφόσον προβλέπονται από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου και διαθέτουν επαρκή αριθμό κλινών

γ) Τα Παθολογικά -Ογκολογικά τμήματα των Πανεπιστημίων, εφόσον διαθέτουν επαρκή αριθμό κλινών για νοσηλεία καρκινοπαθών

Για όλα τα πιο πάνω τμήματα είναι απαραίτητο να υπάρχει η κατάλληλη στελέχωση, να υπάρχει κάλυψη από ομάδα συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων και από συναφή επαγγέλματα υγείας, ώστε ο ειδικευόμενος να εξοικειώνεται στην ομαδική αντιμετώπιση του ασθενή με καρκίνο.

 

Αρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

 

Κατ΄ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος, για ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος Πρ. Δ/τος, είναι δυνατή η χορήγηση του τίτλου ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, άνευ εξετάσεων, σε γιατρούς οι οποίοι:

Μετά από λήψη του τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, εργάστηκαν για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια:

α) Σε Παθολογικό-Ογκολογικό τμήμα Αντικαρκινικών Νοσοκομείων της χώρας μας

β) Σε τμήματα Νοσοκομείων της χώρας μας που αποδεδειγμένα νοσηλεύουν Παθολογικούς Ογκολογικούς αρρώστους τουλάχιστον για μια πενταετία

γ) Σε Ογκολογικά Τμήματα Νοσοκομείων του εξωτερικού, εφόσον είναι επίσημα αναγνωρισμένα για εκπαίδευση στην Κλινική Ογκολογία από τις κείμενες διατάξεις της αντίστοιχης χώρας

2.Οι υποψήφιοι γιατροί οφείλουν να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται παραπάνω κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αρθρο 6

Αναγνώριση χρόνου άσκησης στο εξωτερικό

Χορήγηση τίτλου ειδικότητας

 

 1. Μετά την παρέλευση του έτους (που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 5) η ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας χορηγείται σε γιατρούς που ειδικεύτηκαν στην ειδικότητα αυτή σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού. Η αναγνώριση της ειδίκευσης στην Παθολογική Ογκολογία γίνεται μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ.

 2. Ο τίτλος ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την χορήγηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

 

Αρθρο 7

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.